Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szófia hangja I

 

A mű központi gondolata KRISZTUS.

Sajnos a keresztény egyházak a szellemi tapasztaláson

Alapuló Krisztus-élményt nem Értik,

Félik, és Tagadják.

 

 

 

2011. február-március

 

Készítette: Nátloz Ólzsál Ygan

                                                   

______________________________________________________________

 

Antro - Ember

 

 

Mily parányi lény az ember

Ki térbe lép az idő örökéből,

És asztrál-mentál burkában

Önön dicsőségét hirdeti.

 

Szabad vagyok – gondolja,

De örökké kínzó szellemi éhsége

Hajtja, fűti és perzselő lángjával

Állandó keresésre készteti.

 

Amit talál, nem érti. Vagy, ha igen,

Nem tetszik néki és próbál 

Előle menekülni, s a kényelmes

MATÉRIÁBA VISSZSŰLLYEDNI.

 

Nem érti, hogy az Ég kékje

Éter-testének, a csillagok fénye

Asztrál-Énjének része, a végül

KRISZTUSBAN kell meghalnia.

 

 

 

 

Krisztusban meghalni

 

Krisztus, ki a Napról érkezvén

Az Időből Térbe lépett, s évezredek

Inkarnációi során előkészített

Embertestbe szállva — hála a Szféráknak,

S néked Zoroaster — harmincévesen

JÉZUSBÓL –KRISZTUSSÁ lett.

 

Újra elhozta az Időt, s megmutatta

Ha meghalsz – s elhagyod a Tér világát

Szellemed visszatagozódik

Az IDŐ ÖRÖK ÁRAMÁBA.

De ha a Térben igéződve kísértetként

Ott maradsz – Szellemed elsorvad.

 

De Krisztus hírül adja:

Mikor legyőzöd a Teret (tested) és

Megismered a Napot

A Tér teremtőjét, s Krisztus révén

A Napba helyezve érzed magad,

Akkor eltűnik a MAJA.

 

Ars poétika

 

Ember-féreg vagyok!

 

Sokáig csodáltam Önmagam

De már látom, hogy Ego (Lucifer) bábjaként

Újfent a Gonosz uralkodik az anyagban általam.

 

Már nem vágyom úgy sikerre, rangra

Pénzre, élvezetre és Hatalomra, mint rég,

De érzem, hogy a Gonosz még mindig bennem él.

 

Vágyak formájában –Elementálok seregével

Újra és újra fülembe duruzsolja, hogy:

„Gyerünk DÖGEVŐ (húsevő)

Enged át tested nekem (sex, drog által)

S megmutatom, hogy kéjes-élvezettel

Hogyan habzsolod az Anyagi Létet!

Te parányi Ember-féreg”

 

Mihály Arché! Hozzád kiáltok!

Adj erőt, hogy az úton, melyen elindultam

— hála néked Massimi Scaligero,

Rudolf Steiner és Dubravszky László —

Legyen merszem végigmenni és a Matéria

Börtönláncait véremmel feloldva:

A Szabadság és Szeretet Szellemévé válhassak!

 

 

Karma - Sors – Végzet

 

ATYA – FIÚ - SZENTLÉLEK

 

„Az Atya ajándékba adta a Karácsonyi gondolat által

A Fiút – aki a Húsvéti gondolat által teljesedett be

És Hírül adta a Pünkösdi gondolatot:

 

Ex deo nascimur – az Ember az Isteniből született

In Christo morimur – Legyőzni a halált a halálban (Krisztus elhozta az Időt a Térbe)

Per Spiritum sanctum revivscimus – Szellemi sugárzás belső átélése”

 

 

Ez a Karma célja és küldetése

Melynek az utóbbi 2000 év óta Őrzője:

KRISZTUS: a Nagy Küszöb Őre

 

 

 

Szférák: a 3 Hierarchia 9 tagozata – az Angyalok 9 kara

 

 

I. Őrangyalok

Angyalok, ti emberek önként vállalt szolgái

Kik ős-szeretettel átitatva óvjátok, vezetitek a vak,

Esendő és gyarló gyermekeiteket: Az anyagba plántált szellemet:

Az Embert.

 

 

II. Népszellemek

Arkangyalok, népek szellemei, kikben egy nemzet él.

A Korszellem által vezérelve irányítjátok saját népetek

És az emberfejlődés útján ti is a Teremtőt szolgáljátok:

A Kozmoszt.

 

III. Korszellemek

Archék, Kik csillagévben számolva, korszakokon át

Építitek az emberszellem léttagozatait, hogy a tudatlélek

Manas-szá, a Manas Budhivá, s a Vulkánon a Budhi

Athmává váljon.

 

 

IV. Magasabb Hierarchiák

Formaszellemek: Exousiai,

Tevékenység szellemei: Dynameis,

Bölcsesség szellemei: Kyriotétes

 

Akarat szellemei: Trónok,

Harmónia szellemi: Kerubok

és Szeretet szellemei: Szeráfok

 

Ti, Kik mérhetetlen áldozat árán

Lényetek részét kisugározva

Az élettelen entitásokból –ÉLETET

Teremtetteket és Teremtetek:

KÖSZÖNJÜK NÉKTEK!

 

 

 

MIHÁLY ARCHÉ

 

Te, aki Krisztus földre szállta után seregeddel vezeted a Napot és annak szféráját,

S a kozmikus intelligenciát feláldoztad az ember-szellem érdekében

Tudom, hogy visszakapod és onnantól a Pán-intelligencia

Őrzője leszel.

 

Te, aki oltalmazod és bízod a magára hagyott ember-szellemet

A másik hat: Oriphiel (Szaturnusz), Anael (Vénusz)

Zachariel (Jupiter), Raphael (Merkúr), Samael (Mars),

Gabriel (Hold) ellenében is.

 

Te, aki Gigászi küzdelmet fojtatsz Ahirmán ellen anyagi, éteri

És asztrál síkokon: Tudd meg az ember is, úgy látja, hogy:

ÁLDOZATOD HATALMAS de JUTALMAD

MÉRHETELEN lesz.

 

Gondolatok az emberfejlődés fokairól a Teremtés tükrében

 

És lám, minden, ami ma korszerű, modern,

S így az ember pillanatnyi fejlettségi fokának megfelel,

Holnapra megmerevedik, és dogmává lesz (vallás).

Majd onnantól számítva az Ellentét-erők:

Lucifer, Ahrimán, Azurák szolgálatába áll.

 

I. Jelen:

Az Ember földi léttagozatának célja:

A Szívgondolkodás kifejlesztése.

S ezen keresztül a Manas (kauzál test)

Csírájának elültetése az „ember-testbe”. 

 

II. Jövő:

Manas: a teljes megvilágosodottság, a Szentlélek-princípium,

Budhi: az univerzális szeretet képessége, a Fiú-princípium,

Athma: a teremtő, alkotó akarat képessége, az Atya-princípium.

 

III. Ellentéterők a Jelenben:

De jaj, ha a mai gondolati (metál) erők

Az alacsonyabb léttagozatok szolgálatába állnak:

Ha a mentál az asztrál szolgálatába lép

S a szaporodási erőit örömszerzésre (sex), vagy

A táplálkozás erőit ínyenc célokra használja.

Úgy animális (állati) embert teremt.

 

Ha a mentál nem a Manast építi

S érzelem nélküli, hideg, szívtelen

Gondolatokat és Kapcsolatokat teremt,

Úgy démoni (szívtelen) emberré válik.

 

IV. Mentál a Jövő szolgálatában:

A kerubi embert építi, mely Szeretettel áthatott

Szívgondolkodó Ember-szellem.

Mentes még az Ellentét-erőktől,

Mert csak néhány Ember-szellemben

Fejlődött ki ez a Szellem–én (Manas).

 

V. A teremtő, alkotó akarat kifejlesztésének útja:

Magas szintű Ismeretből- Tudás

Magasabb szintű Tudásból- Bölcsesség

Legmagasabb szintű Bölcsességből– Szeretet

Egyetemes Szeretetből- Áldozatkészség

Áldozatkészségből, Önfeláldozásból:

TEREMTÉS.

 

A Golgotai Misztérium

 

Midőn az Ember-szellem az eredeti küldetését feledve

Az anyagba süllyedt (Bűnbeesés)

Szellemi látását elveszítvén Lucifer és Ahrimán

Útvesztőjébe tévedt.

 

De Krisztus – a Nap Szellem

Zarathusztra testét felvéve

Harmincévesen Jézusból Krisztussá lett.

S az Ellentét- Erőkkel földi küzdelembe kezdett.

 

De lám, míg Lucifert teljesen,

Addig Ahrimánt csak részben tudta visszaverni.

Hisz az Ember-testnek anyagi táplálék kell a Létéhez,

Mely csak anyagi testbe öltözve ismerhető fel.

 

A Magasabb Lények öröme és fájdalma

Az emberénél ezerszer nagyobb. S Jézusba izzó Fájdalom

Hasított midőn felismerte, hogy a régi ember még megértette

Isten szavát, de a mai azt már nem érti.

S a Logosz minduntalan

Bath-Kol szavait

Zengte fülébe:

 

„Ámen

Uralkodik a Gonosz,

Tanúja az eloldódó Énnek,

Mások okozta maguk által

Elkövetett önös vétkeinket

Megéljük a mindennapi kenyérben

Amelyben nem úr az Ég akarata

Mert elhagyta országtokat az ember

És felejté neveteket

Ti Atyák a Mennyben.”

 

 

S a szavakat megfordítván Krisztus Új imát adott

Mely segít az embernek az Isteni Szellem keresésében:

 

„Mi atyánk ki vagy a mennyekben

Szenteltessék meg a te neved

Jöjjön el a te országod,

Legyen meg a Te akaratod,

Ahogy a mennyben úgy a földön is.

Mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma

Bocsásd meg a mi vétkeinket,

Ahogy mi Is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek

Ne végy minket a kísértésbe

Szabadíts meg a Gonosztól

Ámen.”

 

S a Golgotán Krisztus vére a Föld éterburkával

Teste a földrengéskor, a Föld testével egyesült.

Hald hát Ember az Igét:

Krisztus a Nap-létét feláldozta

S a Föld szférájával egyesült,

Hogy minket — aki akarja és csak azt — megmentsen

Az EGO és ÖNZÉS (Lucifer és Ahrimán) világától.

DE NE FELED: Krisztus az Éteri szférába

És nem az Anyagi síkon jön el újra közénk.

A FELTÁMADÁS ÉTERI SÍKON LESZ. 

 

 

 

 

 

 

Ébredés Kora

(NEW AGE)

 

 

 

 

 

 

2011. március

 

Készítette: Nátloz Ólzsál Ygan

                                                           (Nagy László Zoltán)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vágyak Tengerében

 

Anyagi-burkom börtönébe zárva

Vágyaim tengerében időzöm.

A Kéj és Gyönyör habjaiba úszva

Létem értelmét keresem.

 

Messze Otthonomtól

Vakon küzdök a Matéria markában.

Fejlődni vágyom, de az Út

Szenvedéssel és Áldozattal teli.

 

Kényelemre és Rajongásra éhezve

Önön dicsőségem hirdetem.

Magasabb burkom: Nátlóz,

Sikítva kiállt: Vigyázz László!

 

Áldozat és Alázat nélkül

Iszonyú Karmát kötsz,

Melyet Tenmagadról letépni

Egyedül úgysem tudsz.

 

Embertársaid vállain lépkedve

Bármily magasra emelkedsz,

Önös érdekeid szolgálva

Nem juthatsz MAGASRA.

 

A Küszöb NAGY ŐRE előtt

Ma még nem lenne maradásod.

Parányi lényed visszapöckölné

Embertársaid Szolgálni.

 

Kiket parazita-vámpírként

Szipolyozva, feljuthatnál

A magasabb szférák kapujába:

Ahol te lennél a legparányibb lény.

 

Maradj hát mindig Áldozatkész

És kozmikus küldetésed ne feledd:

Soha ne Magad, csak MÁSOKAT

                         SZOLGÁLVA ÉLJ.

 

 

OSSIÁN: „ÁRNYÉKEMBER”

 

„Árnyékember vagy!

Önkontroll nélküli önimádattal!

Emberi vállak lépcsőin felfelé haladsz.

 

Árnyékember vagy!

Érveid érdekből formálódnak.

Hajlongva törtetsz és taposol, babérokat aratsz.

 

VESZÉLY!!!:

Önmagad védd meg, amíg lehet, amíg szépen kérlek.

Eltaposott szívek, hulló könnyek, eldobott lelkek kísérik lépted.

Nem zavarnak téged, a bűn nem égett, Beteg a lelked, méreg a véred!

 

Árnyékember vagy!

Mélyhűtött agyadban tények és számok!

Győzelmet, sikert hajszolod! Vesztedbe rohansz!

 

Légvárat építesz, hogy magasra juss fel.

Döntésed jogos csúcsain magadra maradsz.

Árnyékember vagy!”

 

Szól a dal az Angyalok földi szájából.

De csak az hallhatja ki a Szívével 

És nem a fülével hall.

 

 

 

Éteri Álom

 

Imaginatív tudatom keresve,

Képeztem, Képet teremtett bennem.

Egy „CHRIS-DOM” nevű

Szakrális, kultikus helyet.

 

A főváros közepén álló

Templom Hatalmas.

Kúpformájú falainak tetején

Egy Krisztus-szobor áll.

 

Balkezében a Karma Könyvét,

Jobbjában a Földgolyót tartva,

Szeretettel nézi az utcákon futkosó

Hangyaemberek seregét.

 

A Falakon belül, több teremben

A Nagy Tanítók: Steiner, Dubravszky

Szavait Hangos-könyvekből olvassák

Az Ébredésre vágyó Ember-szellemek.

 

A Főteremben, a Steineri Ötödik Evangéliumot

Fáradhatatlan Holografikus gép sugározza.

S vég nélkül nézik e Princípiumot,

Az Ébredésre vágyó Ember-szellemek.

 

De álmom csak Éteri lehet,

Hisz minden Templom VALLÁSI helyé,

S az, száz év múlva, de lehet hogy hamarább

A DOGMA eszközévé válna.

 

A TÖMEGBEAVATÁS csak

A Szabad Akarat által vezérelt,

Az Atropozófia befogadásra kész

Hangyaemberek etetőhelye LEHET.

 

 

Okkult Tömegbeavatás

 

A rejtett tömegbeavatás korunkba hasztalan zajlik.

Ma még alacsonyabb lényeket használva:

Pénz és Szenzáció burkába bújtatva,

De évtizedek óta folyik a Sci-fi

Irodalom és Film mögött,

A Magasabb Szférák

Beavató Munkája.

 

R. A. Salvatore sötételfje, J. R. R. Tolkein hobbitja,

G. Lucas Anakin-ja, J. K .Rowling Harry Pottere

Mind- mind a Jó és Rossz örökös küzdelmét,

Föld- alatti és feletti síkok, Más-világi

Entitások, Anyagi- Túl-világi,

Több-burkú Lények Létét,

Kapcsolatát Hirdeti.

 

A démoni Császár bűnbe viszi

A magasabb célra teremtett Skywalkert.

A démoni Voldemort a fizikai világ mögött megbújó,

Rejtett, Mágus világban küzd az Őt felemelő

Kerubi Dumbledore és hívei ellen.

 

A gyűrűhordozó keresztjét cipeli

Harcol saját démoni-énje ellen.

Drizzt Do’Urden az Ahrimáni Mélysötétben

Megtestesülve, sorsát követve megmutatja

Minden LÉNYCSOPORTNAK

Van JÓ és ROSSZ tagja.

 

 

Mátrix

 

Mátrix:

Bioáramtól áthatott gépi Tshud-mágus

Mayát épített az emberi Mentálnak.

Hol őrzők hadától üldözött ébredők

Várják a nagy Adeptust

A Kiválasztottat.

 

Újratöltve:

A nagy látó Neo-ban ölt testet.

Ki az Építőt indul keresni.

De Szerelmet és Szenvedést talál,

Az Ikrek ellenében az Orákulum

Védő szárnyai alatt.

 

Forradalmak:

Tömegbeavatás kezdetén

Ébreszteni vágynak az Ébredők

Mentál küzd a Gép-asztrál ellen.

S a Bukott egyezséget köt

Az Új teremtés hajnalán.

 

 

Avatár

 

Saját lebénult testét hátrahagyva

Új testbe költözik a Mentál.

Egy más-világába, hol új érzékektől

Áthatva, rövid ideig két életet él.

 

EVA kiválasztott Avatárja

A nagy vörös sárkányon lovagol

S Minden népet egyesítve

Univerzális Létet teremt.

 

 

 

 

Holt Költők Hangja Száll

 

Holt Költők hangja száll

Az Éter néma csendjében.

Ti régi korok látói,

Kik félig a Káli-Yugába

 

Félig az Ébredés Korában

Öltöttetek újra testet,

S egy szebb jövő ideálját

Festettétek a LOGOSZ hálójába.

 

Érzéki vágyakban fürdőző Ady,

Ki Léda illúzióját kergetve

Éjszaka Állati létedbe süllyedtél,

De nappal Szívvel Gondolkodtál.

 

Önmarcangoló, Porhüvelyében

Szenvedő mosónő fia: József Attila,

Ki rettenetes Karmát vállaltál,

Korábbi életedért vezekelve.

 

És te kerubi Radnóti,

Földi tested a tömegpszichózissal

Áthatott Ördögi Elme Tébolyának

Áldozati oltárán égett el.

 

Tudom,

A Sötét Korszak végett ért,

De mégis,

                            Ma még alig hallom Hangotok.

 

 

 

Háború és Béke – Lev Tolsztoj emlékére

 

 

Az Írók Legnagyobbika

Monumentális munkába kezdett,

És megalkotta a Világirodalom

Legremekebb Művét: a Háború és Békét.

 

Beavatott? Látó? Földi Tanító?

Mai szememmel még nem láthatom.

De gondolatait úgy fűzte, hogy azt

A legegyszerűbb is megértse.

 

 

Aki tudja, hogy Napóleon, vagy Sándor cár

Csak eszköz egy magasabb Erő kezében.

Aki Andrej herceg halálát születésként írja le.

És aki a Történelemben a Szellemet is látja:

 

Az már a Szívével Gondolkodik.

És nem középiskolás szinten.

Mert jól, csak a Szívével lát az ember.

Ami igazán lényegesen az a szemnek

Láthatatlan.”

 

 

Kereszt és Rózsa

 

Elhalt fás szárból

Vérdús virág nyílik.

A levedlett kéregből,

Magasabb Lét fogan.

 

Kereszt és Rózsa

Te Tudat-tágító szimbólum.

Manasz-csírát teremtesz

A tudati lélekben.

 

Földi órákig meditálva,

Tudatodból mindent kiűzve,

E Jelkép legmélyéig merülve,

Önmagad leled, s belátod:

 

Ösztönlényből Gondolkodó,

Érzelemi álmodóból Bölcs,

Bölcsből szeretni tudó Fiú,

Fiúból Akarat-lény lehetsz.

 

 

 

 

 

Szabadság és Szeretet

 

 

 

 

2011. március-április

 

Nátloz Ólzsál Ygan

 

 

 

 

 

Hét nap (rend)- hét éjjel (káosz)

 

Hét nap alatt hét burok.

Hét éj csendjében hét test.

Hét testben hét lét,

Hét lét tükrében hét csoda.

 

Szaturnusz, az első

Melyben a magasabbat

visszatükrözve, született, a

Hőtest.

 

Nap, a második

Melyben, mélyálomban

Ringatózott, a gázszerű

Éter.

 

Hold, a harmadik

Melyben folyékony

Szférában álmodott az

Asztrál.

 

Föld, negyedik lét

Melyben anyagba

Plántálva, tudat teremtetett: a

Mentál.

 

Jupiter, az ötödik

Melyben, ha eljön, felébred

Az érzelem, s megszüli a

Manas.

 

Vénusz, hatodik

Melyben, ha eljön, felébred

Az inspiratív tudat, s megszüli a

Budhit.

 

Vulkán a hetedik.

Melyben, ha eljön, felébred

Az intuitív tudat, s megszüli az

Athmat.

 

 

Mikrokozmosz

 

Agyam, Énem lakhelye

Hol Angyalok Népének Archéi

Éber gondolatim

Ápolják.

 

Szívem, érzéseim álmodó őre.

Hol a Forma Bölcs Mozgásában

Álmodó érzelmeim

Ébresztgetik.

 

Kezem, akaratom barlangja

Hol Trónok Harmóniát bontó Szeráfai

Alkotó Akaratom

Ringatják.

 

 

 

Pulzáló farkasok

 

Csendben hallgatom a tájat, miközben

Tüdőm és Vesém vergődő nászba lép.

Érzékek lángjában égek, hol agyam

A Bölcsek zenéjét ernyőként szűri.

 

Zöld fű legel a réten, midőn fátyolszínű

Madárka kínok között haláltáncát járja.

Fájó szívem, vérem áramának motorja

Némaságba fulladva sikít e tánc láttán.

 

Démonszemű vérfarkas izzadó szájával

Agyarait összezárja, s szétszaggatott

Húscafatok tengerében fuldokolva,  

Vérbe fagyott apró lényt marcangol.

 

Kezem, szunnyadó akaratom bölcsőjét

Hasztalan, mindhiába ébresztgetem.

Nincs még segítség! Nincs menekvés!

Horror-föld lakói egymást felfalva léteznek.

 

 

 

 

Kertet veszek

 

Keret veszek, hol virágot ápolhatok,

Szőlőszemek között némán bujkálhatok.

Mézgyümölcsök fái alatt ülve állhatok,

Hol fecskék táncában ringatózva

Szabadon szárnyalhatok.

 

Kertet veszek, hol véremmel áldozhatok.

Étertestű lények között segítve dolgozhatok.

Testüket formálva, gyümölcsöt hajtathatok,

Kócos hajukat nyírva zöldet gondozhatok.

 

Kertet veszek, hol sűrű bozót nő

S fagyalkezek között haldokló virág bőg.

Hol bozótot ritkítva, fagyalkezet kibontva

Pompás kertet teremthetek.

 

 

 

Magányos angyal

 

Fényben úszó magányos angyal szállt alá az égből.

Emberét kereste, kinek életében gondos Őre lehet.

De ocsmány ördöglények seregétől hajszolva, űzve,

Égető kínnal észlelte, hogy emberét már elvesztette.

 

Emberét Lucifer hada pénz, rang, cím csábjával kábítja,

S a kábultat a háttérben Ahrimán, az anyag álmával altatja.

De embere hívó szavára, finom burkával mindenen áthatol,

S az EGO lények karjából kicsúszva, megmenti gyarló gyermekét

A Magányos Angyal.

 

 

 

Vérző lelkem

 

Vérző lelkem, szeretetre éhezik.

Kopár földmezőkön, közönyös testek

Közt, éh-halál határán bandukolva,

Szüntelen élelem után kutat.

 

A család asztalán vegetálva,

Naponta megújuló remények közt

Mindhalálig táplálékért kajtat. 

De éheztetik, és Ő is éheztet.

 

 

Már nem Ő keres, hanem a Krisztus benne.

S Ő bízva bízik, hogy egy nap

Szeretet-oázisra lel, a föld-sivatag

Sok éhező, magányos vándora.

 

 

 

Álmodom álmodat

 

Álmodom álmodat, hallom a hangodat,

Mikor már nem vagy itt velem.

Nézem a képedet, várom a Szellemed

Tudom, már nem vagy itt velem.

 

Félem a félelmed, érzem az érzelmed.

Benned élek és te bennem.

Kitágult lényem, testem elhagyta

Térből Időbe lépett.

 

Együtt vagyunk újra.

Egyesült lényünk az Időben él.

Együtt élünk egymásban oldva.

Lényünk ott is a Kozmosz tagja.

 

 

 

Nem a mának írom

 

Nem a mának írom e sorokat

Holnap lesz az én napom.

Mikor ajándékba kapott új

Testemben Karmám oldhatom.

 

Mikor ember ébred, Új-kor virrad.

Hol egymást mind felett tisztelő

És szerető lények táncában

Fejlődik a Mindenség Lénye.

 

Nem a mának írom e sorokat

Holnap lesz a mi napunk.

Mikor újfent a Szellem

Uralkodik az Anyagban.

 

És öntudatunktól vezérelve

Egymással láncot alkotunk.

S indulunk zarándok-utunkra,

Csontváry cédrusához.

 

Szabadság és Szeretet

 

Már Hallom hangod Petőfi

De én kimondom teljesen:

Szabadság és Szeretet

E kettő kell nekem.

 

Vér áztatta földeken,

Szikes puszták tüzében,

Önmarcangoló szenvedéllyel

Él a magyar.

 

Krisztusi népszelleme: MAGOR,

Önön testét Trianonon feláldozva

A Magasabb Lények

Hangját követte.

 

De jaj Néked! A Német nép után,

Ma Téged kíván Ahrimán,

A kényelem jóléti csábjával,

Álomba ringatni.

 

A legyőzött nagyok mellett,

Fegyverrel vagy Pénzzel, Most

Téged tesznek Hamburger- és

Celeb nemzetté.

 

Ébredj Magyar! Küzdj ellene!

Mihályt követve, Harcolj e Kábulat ellen,

A Krisztusi létért! S Légy igazi ember:

A Szabadság és Szeretet Szelleme.

 

 

Szárnyaló Turul

 

Emese méhéből kiszállt

A Szabad Magyar Turul madár.

Földeken át messze, messze szállt,

De a Kárpátoknál fészket rakott, és várt.

 

Tollait kitépték, szárnyait levágták.

De némán tűrve tovább várt.

És még ma is csak vár és vár.

De mire Vár?

 

Várja a Főnix létet!

Mikor saját testét elégetve,

Teste hamvaiból újra föltámad

Az ÚJ MAGYAR ÉTERI FŐNIX MADÁR.

 

 

 

 

 

Földönfutó

 

 

 

 

 

2011. április-május

 

 

Nátloz Ólzsál Ygan

 

 

 

 

 

 

Sárga Aura

 

Testem sárga aura borítja.

Gyenge csakráim közül,

Csak a homlokomon lévő

Nyílt ki éppen.

 

Torkom körüli szirmom

Nagyon gyenge még.

Pajzsmirigyem, új

Genitáliám magja

 

Alig –alig látható.

De tudom, ha szívem

Megtöltöm szeretettel

S a bennem élő Krisztust

 

Magam elé engedem,

Minden lótuszom

Vulkánként tőr elő

S Testemből, mely kereszt

 

Hét rózsa hajt ki.

S így lesz újra

De már magasabb szintű

Szellemi Szemem és Fülem.

 

 

Földönfutó

 

Soha nem vagy egyedül.

Földi magányodban, mindig

Másban élsz és benned Ő.

 

A Térbe merülve, a Szellem

Opálfüggöny mögé rejtőzik.

De az anyag mögött mindig Ő bujkál.

 

Ezerévente anyagba sűríted magad

Mindig más korban és népben,

Egyszer férfiként, Máskor nőként.

 

De csak így fejlődhetsz, s lehetsz Bölcs!

Csak így veheted fel a Szeretet csíráját.

S csak így építheted, a Kozmoszt magát.

 

 

 

Csak a Földön

 

Csak a Földön élhetsz Szabadon!

Hol parány lényed egyedül hagyva,

Önmaga választhat JÓ és ROSSZ között.

 

Csak a Földön Tanulhatsz!

Nem fejlődhetsz Odaát! Csak itt!

Önön erődből és Szenvedéseid árán.

 

Csak a Földön Szerethetsz!

Nem a Másik Világban! Csak itt!

Itt veheted fel Krisztus testét és vérét.

 

 

 

Lángoló jég

 

Égető vágy perzseli lelkem.

Félelem járja át szívem.

Uralni Állati-énem, oly nehéz még.

 

Tökéletlen burkaimban

Hatalmas teherként nehezednek

Kitörni vágyó Tudatomra.

 

Az Én tizenkét arcából

Álomképben Nyolcat mutatott

A küszöb kis őre,- ha jól értem?

 

Voltam már kígyótestű perzsa nő,

Démon szájában álló férfi,

Földi arc mögé bújt szörny,

 

Ébredő hamvasztott,

Barlangbörtönbe zárt szenvedő  

Gorillatestű ősmajom,

 

Lebernyegszájú Vuki,

S markológép-pofájú nagyúr.

Mi a maradék négy? Ma még nem tudom.

 

 

 

 

 

Sárkánytánc

 

Naparcú homlokán

Fénycseppek izzadnak.

Lángoló karjában

Acélpallós izzik.

 

Meteorkardja

tűzcsóvát lövell,

S Plazmalába

Kénsárkányt Tapos.

 

Embervér szulfidvágyát

A vér vasmeteorjai zúzzák.

S igyekszik magasra emelni,

Mert ahogy fenn úgy lenn.

 

Így küzd Michael a makro-

és mikrokozmoszban,

Az állati vágyburkú

Ahrimán ellel.

 

 

Gyémánt

 

Éj lettem,

Csend a hangom.

A Napot akartam,

S elégett minden.

 

Éj lettem!

Álom- Árnyák,

Csak Te Ragyogsz még,

Gyönyörű KINCSEM!

 

Vak lettem!

Világtalan.

Tudom hiába,

Vezet kezed.

 

Vak lettem!

Szemem nem ébred.

Hagyd hát Gyémánt,

Hogy elveszítselek.

 

Ékszer: a LELKED.

Gyermek: Hova Rejtselek?

Ékszer: a LELKED

Félek! Eltöröm FÉNYEDET.

 

Vad lettem!

Bujdosó.

Veszett Vérem,

Megmérgezett” (Szulfid).

 

„Vad lettem!

Szívem nem ébred.

Hagyd hát Gyémánt

Hogy Elveszítselek!

 

Ékszer: a LELKED.

Gyermek: Hova Rejtselek?

Ékszer: a LELKEM

Félek! Eltöröm Fényedet!

 

Hova rejtselek el?

Hova rejtselek?

GYÉMÁNT.”

 

SZÓL

Az angyali üzenet,

A KIMNOVÁK szájából.

DAL

Mely lelked mélyéig hatol.

ANGYALI

Mert csak az érinti meg LEGBELÜL.

Megérinti a Lelked mélyén szunnyadó

GYERMEKET.

„Mert csak akkor mehettek

A Mennyeknek Országába, ha mindannyian

GYERMEKEK (Tiszták) Lesztek.”

 

 

 

 

A Béke sugara

 

 

 

 

 

2011. május

 

 

Nátloz Ólzsál Ygan

 

 

Ne féljetek!”

 

„Ne féljetek!”

Szállt az ige annak szájából

Ki Lengyel honban érkezett,

A Káli Yuga után öt évvel,

A feltámadás évszakában,

Tavasszal, Újra a Földre,

Karol néven egy férfi,

Testét magára öltve.

 

Sorsa, Végzete, az Intuitív

Beavatásra nevelte.

Anyja éter-, Bátya asztrál-,

Apja mentál testének

Felvételekor vetette le

Földi burkát.

 

Filozófus volt, kiben Krisztus élt.

Az ellentét-erők először a nácik, majd

A marxi bolsevizmusban kísértették.

De mindvégig a két lator között,

És magasan felettük maradt,

Saját Keresztyén.

 

Ki volt Ő?

Pap? Segéd-püspök? Érsek?

Költő? Filozófus? Tanár? Tanító?

Tán világutazó Pápa?

Egyszerre mind,

S mindnél Több!

 

Krisztusban élő,

Szeretettel lelki-testi kínt

Gyógyító, BOLDOG SZENT.

 

Hiearchiák küldötte Ő.

Kik a léha embert

Ördögi eszközökkel

Ébredésre ösztönözik.

S ajándékba adták néki

A Krisztus- asztrálú

II. János Pál Pápát,

Hogy Ővele enyhítse

Ébredése fájdalmát.

 

(Karol Jozef Wojtyla

Boldoggá avatásának emlékére

Maglód, 2011. május 01.)

 

 

Assisi Szent Ferenc

 

Szentek Szentje, Ki még tiszta

KRISZTUS Asztrál köpenyt

Terítettél földi testedre.

 

 

Mikor Éned 21 évesen testedbe

Költözött, s betöltötted

Angyali Ajándékod,

 

Éteri Krisztus élményed

Boldog, Szolgai, Új utat kínált.

S elindultál megújítani Egyházát.

 

Szerzetesé lettél, s olvastad az igét:

„Egy cseppnyi őszinte szeretet

Nemesebb tengernyi tudománynál.”

 

 

Szent István

 

Első a magyarok nemzetségéből,

Első a magyarok Királyai közül,

Első a magyar Szentek sorából.

 

Első ki Krisztusért harcba indult,

Első ki a népét bölcsen vezette,

Első ki Vajkból Istvánná lett.

 

Első ki fiát a Szellemben tanította

Első ki nemzetét magasabbra vitte

Első ki Országát naggyá tette.

 

Igen Ő az, MAGOR népszellem Földi követe.

Ki büszkén hintette el Fiának a Bölcs szavakat:

„Mert semmi nem taszít le csak a GŐG,

És semmi nem emel fel csak az ALÁZAT.”

 

 

 

Áldozat

 

Nincs semmi más, mi nemesebb.

Nincs semmi más, mi szeretetből hajt

Nincs semmi más, mi magasra visz.

Csak Önön ÁLDOZATOD,

 Mit MÁSOKÉRT Hozol.

 

 

 

Maitréja Buddha

 

Anyagból kimászni vágyók közzé,

Emberi burkok ködébe bújva,

Szidharta után ötezer évvel,

Jön Maitréja, az Eljövendő Buddha.

 

A mai Éterben fürdő élmény után,

Az Ő csillagévében már csak

Az Asztrálban él a Krisztus.

 

A testben is egyre inkább

Kettészakadó Emberek között,

Utoljára mutatja meg a Szeretet

Krisztusi útját.